Disclaimer

KryptoValutaTrading.com (en del av Aksjeanalyser.com) er en personlig blogg og uavhengig analysetjeneste av Bjørn Inge Pettersen, og som leverer tekniske og kvantitative analyser på aksjer, indekser, råvarer og valuta. Analysene er utarbeidet av KryptoValutaTrading.com (en del av Aksjeanalyser.com) og Bjørn Inge Pettersen.

KryptoValutaTrading.com (en del av Aksjeanalyser.com) garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til investeringsideene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko.

KryptoValutaTrading.com (en del av Aksjeanalyser.com) er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men KryptoValutaTrading.com (en del av Aksjeanalyser.com) garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig.

Uttalelser i analysene reflekterer KryptoValutaTrading.com (en del av Aksjeanalyser.com) sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og KryptoValutaTrading.com (en del av Aksjeanalyser.com) forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel.

Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter, eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Analysene på KryptoValutaTrading.com (en del av Aksjeanalyser.com) og SignalListen.com er basert på tekniske og kvantitative analyser, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

KryptoValutaTrading.com (en del av Aksjeanalyser.com) driver altså ikke med investeringsrådgivning, og har heller ikke konsesjon til å drive slik investeringsrådgivning.

KryptoValutaTrading.com (en del av Aksjeanalyser.com) og Bjørn Inge Pettersen gir derfor heller aldri personlige råd og anbefalinger til enkeltinvestorer om hva disse bør kjøpe eller selge av finansielle verdipapirer.

Analysene på KryptoValutaTrading.com (en del av Aksjeanalyser.com) må derfor aldri sees på som en anbefaling om investeringsstrategi, eller som noen personlig anbefaling om kjøp og salg av verdipapirer, men KUN sees på som investeringsideer, og analysene bygger altså kun på tekniske og kvantitative analyser.

Analysene er altså basert på tekniske og kvantitative analyser, og de er på ingen som helst måte verken tilpasset enkeltinvestorer, eller ment som noen personlig anbefaling til enkeltinvestorer om hva disse bør kjøpe eller selge av verdipapirer.

Analysene, og som altså baserer seg på tekniske og kvantitative analyser, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det.

Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] kryptovalutatrading.com eller post [at] aksjeanalyser.com